$itemmenu=
JRequest::getVar('option') =com_k2
JRequest::getVar('view') =itemlist

Иң күп укыла

Контакты

 

Филиал АО «ТАТМЕДИА» - Газета.

Адрес редакции:
423350, Республика Татарстан,
Сармановский район,
с.Сарманово, ул.Ленина, дом 17.
2-40-31 - директор
2-57-76 - отдел рекламы
2-42-33 - ответственный секретарь, корреспонденты
2-42-35 - бухгалтерия (факс)
Эл.адрес: sarmangazetam11@mail.ru

Издатель: АО "ТАТМЕДИА"
420066, г.Казань,
ул.Академическая, 2.

Татмедиа
Intertat
ИА Татар-информ
Инфраструктур үсеш
Инфраструктур үсеш

Инфраструктур үсеш (88)


Авылның үзәк Ленин урамына үзара салым акчаларына юл төзекләнә. Каташ Каран ягыннан кергән өлешкә юл төзекләндерү техникасы белән таш түшәлә.  

Күпбалалы гаиләләргә бүленгән җир участоклары урнашкан яңа 8 Март урамында да кызу эш кайный. Монда республика программасы буенча таш юл җәелә.  

Ленин урамыннан Гагарин урамына борыла торган борылышны киңәйтәләр. Анда таш җәяләр, трактор эттереп юлны тигезли.

"Сарман" газетасына 2018 елның 1 яртыеллыгы өчен вакытыннан алда язылу дәвам итә. Газетага аерым кешеләр - 632,10сумга, оешмалар 722,10 сумга языла алалар. " Новый Сарман" газетасы аерым кешеләр һәм оешмалар өчен - 367,92 сум. Хөрмәтле Сарманлылар! Район газетасына арзанрак бәядән язылып калырга ашыгыгыз.1 сентябрьдән бәяләрнең артуы мөмкин.

Район үзәгендә ремонт эшләре дәвам итә. Сарманның Ленин урамында канализация торбаларын алыштыру бара. Алыштыруны Казан шәһәреннән килгән эшчеләр башкаралар.

Мәгъ­лүм бул­ган­ча, рес­пуб­ли­ка­да 2043 ел­га ка­дәр то­рак йорт­лар­га ка­пи­таль ре­монт үт­кә­рү­не үз эче­нә ал­ган озак ва­кыт­лы прог­рам­ма ка­бул ител­гән иде. Бу, шак­тый туз­ган би­на­лар­га яңа төс иңә­чәк, ди­гән сүз.

Бы­ел гы­на да мак­сат­чан прог­рам­ма­га ра­йон бу­ен­ча 15 йорт  кер­тел­гән. Алар­ның җи­де­се – Җә­лил по­се­ло­гын­да, дүр­те­се – Пет­ров­ка­да, кал­ган­на­ры – Сар­ман авы­лын­да. Ра­йон Баш­кар­ма ко­ми­те­ты­ның инф­раст­рук­тур үсеш бү­ле­ген­нән алын­ган мәгъ­лү­мат­лар­дан кү­рен­гән­чә, Җә­лил по­се­ло­гы­ның Нефть­че­ләр ура­мы 1нче, Җи­ңү­нең 30 ел­лы­гы ура­мы 19, Лес­ная 21, 27, Җә­лил 9нчы йорт­ла­рын­да ин­де ка­пи­таль ре­монт эш­лә­ре бет­те. Нефть­че­ләр ура­мы 7 нче йорт­ның тү­бә ре­мон­ты, фа­са­дын тыш­лау эш­лә­ре дә ин­де тө­гәл­лә­нү ал­дын­да. Җә­лил ура­мын­да­гы 16 нчы  йорт­ның тү­бә­сен ябу эш­лә­ре әле­гә дә­вам итә. Пет­ров­ка За­вод авы­лын­да­гы  Ле­нин ура­мы 1, 2, 3, 4 йорт­ла­ры­ның фа­сад­ла­ры тыш­лан­ды. Шун­дый эш Сар­ман авы­лы Ле­нин ура­мы 62 нче йор­тын­да да баш­лан­ды. Под­ряд­чы оеш­ма  “Тат­ком­мун­жил­сер­вис” җәм­гы­яте ди­рек­то­ры урын­ба­са­ры Рәм­зил Сол­та­нов әй­түе бу­ен­ча, ра­йон үзә­ген­дә­ге Ле­нин ура­мы 16, 62, 65 йорт­лары­ның фа­сад­ла­ры җы­лы­тыл­ган де­ко­ра­тив “ш­ту­ка­тур­ка”, Тө­зү­че­ләр ура­мы­ның 4нче йор­ты  сай­динг бе­лән тө­ре­лә­чәк. “Йорт­лар­ны тыш­лау кем­нең ба­шы­на кил­гән­дер, рәх­мәт төш­ке­ре, бу бит, бер­дән, фа­тир­лар­да җы­лылык сак­лар­га мөм­кин­лек бир­сә, икен­че­дән, аның тыш­кы ягын ма­тур­лый. Ни ди­сәң дә, ра­йон үзә­ген­дә­ге күп кат­лы йорт­лар­ның тө­зе­лү­е­нә  шак­тый. Ел­лар уз­ган са­ен, кир­печ ара­сын­да­гы сы­лау­лар да юка­ра, сте­на­лар­дан җил өр­гән ке­бек бу­ла. Эч­ке як­тан ни­чек­ләр ге­нә ны­гы­тыр­га ты­рыш­саң та, өй­дә җы­лы­ны то­там, ди­мә. Бу як­тан хә­зер кү­ңел ты­ныч”, - ди Сә­рия апа За­ри­по­ва, Тө­зү­че­ләр ура­мын­да­гы йорт фа­сад­ла­ры­ның яңа­ру­ы­на ку­а­нып. Чын­нан да, Тө­зү­че­ләр ура­мы Сар­ман­га ке­рү­че­ләр­не хә­зер әл­лә кай­дан үзе­нә тар­тып то­ра, “кө­леп” кар­шы ала.

P.S. Ра­йон­да мә­га­риф, мә­дә­ни­ят объ­ект­ла­ры­на ка­пи­таль ре­монт прог­рам­ма­ла­ры да уңыш­лы тор­мыш­ка ашы­ры­ла. Бу уңай­дан Ис­ке Мин­зә­лә­баш авы­лы клу­бы­ның тә­рә­зә­лә­ре алыш­ты­рыл­ды. Бү­ген­ге көн­дә аның тү­бә­сен ре­монт­лау, электр ху­җа­лы­гын мон­таж­лау  эш­лә­ре ба­ра. Әл­мәт мәк­тә­бенең исә фа­са­ды тыш­лан­ды, тү­бә­сен ябып бе­те­рә­се кал­ды. Ра­йон үзә­ген­дә­ге “Ли­ли­я” ба­ла­лар бак­ча­сын­да да эш гөр­ли. Аның фа­са­ды тө­ре­лә, эч­ке би­зәк­ләү эш­лә­ре баш­ка­ры­ла.

Сүз уңа­ен­нан

Ра­йон­да тө­зе­леш эш­лә­ре дә ту­лы ку­ә­те­нә алып ба­ры­ла. Бы­ел Лә­шәү Та­мак авы­лын­да мо­дуль­ле фельд­шер-аку­шер­лык пунк­ты тө­зел­де. Ра­йон үзә­ген­дә та­биб ам­бу­ла­то­рия тө­зе­ле­ше бу­ен­ча эш баш­лан­ды: те­рәк-ко­рыл­ма­лар, ин­же­нер­лык чел­тә­ре мон­таж­лан­ды. Шәр­лә­рә­мә­дә уни­вер­саль спорт мәй­дан­чы­гы тө­зел­де. Со­ци­аль хез­мәт күр­сә­тү уч­реж­де­ни­е­лә­ре­нә ка­пи­таль ре­монт прог­рам­ма­сы ни­ге­зен­дә Җә­лил карт­лар һәм ин­ва­лид­лар ин­тер­нат йор­тын­да са­ну­зел ре­монт­лан­ды, ишек уем­на­ры эш­лән­де.

Зөлфия Шәрипова фотосы

 

Районда төзекләндерү эшләре дәвам итә. Алар Сарманның Ленин урамындагы 62 йорттында да бара. Хәзерге вакытта әлеге йортны тышлыйлар. 

Ләшәү Тамак авыл җирлегендә яшәүчеләр яңа фельдшер-акушерлык пунктлы булачаклар. Ул бина буларак инде төзелгән, пандус урнаштырылган. Шушы көннәрдә медицина җиһазлары кайтачак. Территориясен төзекләндерү, коймалар тоту буенча эшләр планлаштырылган, алда шуларны башкарып чыгу бурычы тора.     

Әлмәт гомуми белем бирү мәктәбендә республика программасы гамәлдә булуын без хәбәр иткән идек. Программа нигезендә анда күләмле төзекләндерү эшләре бара. Электр хуҗалыгы тулысынча алмаштырылган инде. Бүгенге көндә түбә яңарту, эчке  эшләр башкарыла. Мәктәп территориясендә балалар мәйданчыгы урнаштыру да планлаштырыла.  

Иске Минзәләбаш авылы мәдәният йортында капиталь төзекләндерү эшләре бара. Бинаның фасад өлеше яңартыла башлаган, электр челтәре алмаштырылган, янгын куркынычсызлыгы җайланмалары урнаштырылган инде. Залга, бүлмәләргә пластик тәрәзәләр куйганнар.   

Юл­лар – тор­мыш ар­те­ри­я­се, ди­яр­гә яра­та­быз без. Ә ул ар­те­рия өз­лек­сез эш­лә­гән­дә ге­нә, ягъ­ни юл­лар­тө­зек, тот­кар­лык­сыз бул­ган­да гы­на тор­мы­шы­быз, эш­лә­ре­без көй­ле ба­ра. Соң­гы ва­кыт­лар­да ра­йон үзә­ген­дә дә, авыл­лар­да да бу юнә­леш­тә үз­гә бер җан­лы­лык си­зе­лә.

Бү­ген­ге көн­дә юл­лар­да нәр­сә­ләр баш­ка­ры­луы ту­рын­да сөй­лә­вен со­рап, без ра­йон Баш­кар­ма ко­ми­те­ты­ның инф­рас­турк­тур үсеш бү­ле­ге на­чаль­ни­гы Ай­рат Гай­фет­ди­нов­ка мө­рә­җә­гать ит­тек.

– Ра­йон­да юл­лар са­лу, ре­монт­лау бу­ен­ча бер­ни­чә прог­рам­ма эш­ли. Бү­ген эш­ләр «То­рак пункт­лар­да­гы ас­фальт-бе­тон  юл-урам чел­тә­рен ре­монт­лау» һәм «То­рак пункт­лар­ның юл-урам чел­тә­рен нор­ма­тив хәл­гә ки­те­рү» прог­рам­ма­ла­ры­на ни­гез­лә­неп алып ба­ры­ла. Июнь ба­шы­на баш­ка­рыл­ган­нар­ны ка­ра­сак, бе­рен­че прог­рам­ма бу­ен­ча Сар­ман­ның Те­реш­ко­ва, К.Маркс урам­на­ры­на ас­фальт са­лын­ды, Тө­зү­че­ләр ура­мын­да­гы 4нче йорт­ның, Ис­ха­ки ура­мын­да 1нче йорт­ның ишек ал­ла­ры­на тү­шәл­де. Алар­да 7,5 мил­ли­он­нан ар­тык сум­лык эш­ләр баш­ка­рыл­ды. Аэ­ро­порт­ка ки­лү юлы ас­фальт­лан­ды, би­ре­дә 2441,791 сум үз­ләш­те­рел­де. Ал­да исә тө­зе­лә тор­ган та­биб­лык ам­бу­ла­то­ри­я­се­нә ба­ру юлын, Җә­лил бис­тә­сен­дә бер­ни­чә ишек ал­дын, җәя­ү­ле­ләр юлын ас­фальт­лау бу­ры­чы то­ра.

Икен­че прог­рам­ма­га ка­ра­ган юл­лар­да вак таш җә­е­лә. Мо­ның өчен бар­лы­гы 20 мил­ли­он сум ак­ча ка­ра­лып, эш­ләр Сар­ман­ның Га­га­рин ура­мын­нан М.Җә­лил ура­мы­на чы­гу тык­ры­гын­да, Ле­нин ура­мы­ның 59,61, 65,16 йорт­ла­ры ишек ал­ла­рын­да, С.Рә­фый­ков ура­мын­да баш­ка­рыл­ды. Пет­ров­ка За­вод авы­лы­ның – Де­каб­рист­лар, Мос­та­фин­ның – Ок­тябрь һәм Ов­раж­ная урам­на­рын­да, Яңа Әх­мәт авы­лы­ның М.Җә­лил ура­мын­да эш­ләр ту­лы­сын­ча тө­гәл­лән­де. Яну­рыс­та 8 Март ура­мын­да таш тү­шә­ләчәк. Лә­шәү Та­мак­та фельд­шер-аку­шер­лык пунк­ты­на ба­ру юлын, Тү­бән Чыр­шы­лы­да Горь­кий ура­мын ти­еш­ле хәл­гә ки­те­рү план­га са­лын­ды. Эш­ләр­не Аз­на­кай­ның «Тат­неф­те­дор» җәм­гы­я­те баш­ка­ра.

Сар­ман­ның Ле­нин ура­мын­да да кү­ләм­ле эш­ләр баш­ка­ры­ла. Би­ре­дә юл­га ас­фальт җә­е­лә­чәк. Хә­зер ис­ке бор­дюр­лар­ны алып, яңа­ла­рын ур­наш­ты­ру ба­ра. Бар­лы­гы 13100 мең сум­лык эш­ләр план­лаш­ты­рыл­ган, алар­ны «Ав­тост­рой» җәм­гы­я­те алып ба­ра.Сар­ман­ны әй­лә­неп уза тор­ган юл­да да эш дә­вам ит­те­ре­лә­чәк. Ан­да бы­ел 50 мил­ли­он сум­лык эш баш­ка­ру күз­дә то­ты­ла. Би­ре­дә Аз­на­кай­ның «Тат­неф­те­дор» җәм­гы­я­те эш­ли.

<< Беренчесе < Артка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Алга > Соңгысы >>
Страница 1 из 9

Бүген 27.07.17

Безнең төркем

 

Яңалыклар

« Июль 2017 »
Дш Сш Чш Пш Җм Шб Яш
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

© 2011 - 2017. САРМАН . Все права защищены.
© ТАТМЕДИА. Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом.
Перепечатка, воспроизведение и распространение в любом объеме информации,
размещенной на сайте , возможна только с письменного согласия редакций СМИ.
При поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

Наименование СМИ: Сарман
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47640 от 07.12.2011

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

ФИО Главного редактора: Сабирова Альбина Ашрафулловна
Адрес редакции: 423350, с. Сарманово, ул. Ленина, д.17
Телефон редакции: (85559) 2-40-31
Учредитель СМИ: ОАО «ТАТМЕДИА»

RSS